ปีการศึกษา 2562

>>>ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

                       

>>>ส่วนงาน

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์                                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

             

 

สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

       

>>>ระดับคณะ

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                                                      คณะพยาบาลศาสตร์

           

 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                  คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

   

สำนักวิชาการคลินิกชั้นสูง

>>>ระดับหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี

       

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

        

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์                  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ชีวภาพประยุกต์                                                                                    ชีวภาพประยุกต์

            

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                                                      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

           

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์                        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสุขภาพ                                                                                   การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

             

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์