รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR)

ปีการศึกษา 2560

รายงานผลการประเมินตนเอง Committee Assessment Report : CAR) ปีการศึกษา 2560

 

 ระดับราชวิทยาลัย


 ระดับส่วนงาน

 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์


 ระดับหลักสูตร

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพ

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพ

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม