ภารกิจ งานวิชาการ และประเมินผลงานวิชาการ

กำกับดูแลการบริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พิจารณาและวิเคราะห์คุณภาพของหลักสูตร ขั้นตอนการขออนุมัติเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาทุกหลักสูตร เพื่อเสนอที่ประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อนุมัติ และเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลหลักสูตร และรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนจัดทำเอกสารทางวิชาการต่างๆ
ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ ประสานงานเพื่อจัดทำเอกสารแนะนำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาของนักศึกษา