ด้านวิจัย

 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว. 01) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย | รองศาสตราจารย์วิจัย | ศาสตราจารย์วิจัย

  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว. 01/1/ด้านวิจัย)

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว. 01/2/ด้านวิจัย)

  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ก.พ.ว. 01/3/ด้านวิจัย)

ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดีหรือเทียบเท่า (ก.พ.ว. 01/4/ด้านวิจัย)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการประจำส่วนงาน (ก.พ.ว. 01/5/ด้านวิจัย)

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน (ก.พ.ว. 02/ด้านวิจัย)

แบบประเมินผลการสอน (ก.พ.ว. 02/1/ด้านวิจัย)

สรุปผลการประเมินผลการสอนและคุณภาพเอกสารประกอบการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.ว. 02/2/ด้านวิจัย)

  แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว. 03/1/ด้านวิจัย)

แบบประเมินคุณภาพตำรา สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว. 03/2/ด้านวิจัย)

แบบประเมินคุณภาพหนังสือ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว. 03/3/ด้านวิจัย)

แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว. 03/4/ด้านวิจัย)

แบบประเมินคุณภาพผลงานนวัตกรรม (ก.พ.ว. 03/5/ด้านวิจัย)

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว. 03/6/ด้านวิจัย)

แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ (ก.พ.ว. 04/ด้านวิจัย)

แบบสรุปประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว. 04/1/ด้านวิจัย)