ปีการศึกษา 2565

>> ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

 

>> ระดับคณะ

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

>> ระดับหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต”                       “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีอื่น)”          “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

                                                                      

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค”   “หลักสูตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ”           “หลักสูตรวท.บ. สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

                                                                        

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา”   “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล”      “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

                                                                      

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)