ปีการศึกษา 2563

>> ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

>> ระดับส่วนงาน

    สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์                                             วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

                                              

>> ระดับหลักสูตร

                             “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต”                                                  “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค”

                                                                                              

“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ”     “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ”

                                                                                                    

“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)”

                         

 

“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์”