ปฎิบัติการ

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว 01) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ | รองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ | ศาสตราจารย์ปฏิบัติการ

  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรณทางวิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว 01/1/ด้านปฏิบัติการ)

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว 01/2/ด้านปฏิบัติการ)

แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า) (ก.พ.ว 01/3/ด้านปฏิบัติการ)

ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า (ก.พ.ว 01/4/ด้านปฏิบัติการ)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการประจำส่วนงาน (ก.พ.ว 01/5/ด้านปฏิบัติการ)

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (ก.พ.ว 02/ด้านปฏิบัติการ)

แบบประเมินผลการสอน (ก.พ.ว 02/1/ด้านปฏิบัติการ)

แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เพื่อแต่งตั้งบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.ว 02/2/ด้านปฏิบัติการ)

แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/1/ด้านปฏิบัติการ)

แบบประเมินคุณภาพตำรา สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/2/ด้านปฏิบัติการ)

แบบประเมินคุณภาพหนังสือ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/3/ด้านปฏิบัติการ)

แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/4/ด้านปฏิบัติการ)

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/5/ด้านปฏิบัติการ)

แบบประเมินคุณภาพผลงานนวัตกรรม (ก.พ.ว 03/6/ด้านปฏิบัติการ)

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/7/ด้านปฏิบัติการ)

 แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ (ก.พ.ว 04/ด้านปฏิบัติการ)

แบบสรุปประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว. 04/1/ด้านปฏิบัติการ)