ด้านปฏิบัติการ

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1902/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ แพทย์หญิงชลธิชา ตั้งกิจ)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 2068/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ นายแพทย์อนุพันธุ์ ตันธนาธิป)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 2069/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ นางสาวฤชุตา โมเหล็ก)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 444/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ นายแพทย์วรายศ ตราฐิติพันธุ์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 445/2566 เรื่อง แต่่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ลิมปวิทยากุล)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 446/2566 เรื่อง แต่่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ แพทย์หญิงอัจฉรา สุภาวเวช)

  คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1419/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ นายแพทย์ปโยธร เดชะรินทร์)

  คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 918/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ นายแพทย์ ศิรวิชญ์ สุวิทยะศิริ)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 776/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ แพทย์หญิงมนัสมนต์ นาวินพิพัฒน์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 2090/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ แพทย์หญิงธัชนันท์ พรธารักษ์เจริญ)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 2089/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ แพทย์หญิงนวพรรณ แตงสกุล)

  คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 4066/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ นายแพทย์พิชยา ธานินทร์ธราธาร)

  คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 4067/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ นายแพทย์พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล)