ด้านปฏิบัติการ

  คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1419/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ นายแพทย์ปโยธร เดชะรินทร์)

  คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 918/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ นายแพทย์ ศิรวิชญ์ สุวิทยะศิริ)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 776/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ แพทย์หญิงมนัสมนต์ นาวินพิพัฒน์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 2090/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ แพทย์หญิงธัชนันท์ พรธารักษ์เจริญ)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 2089/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ แพทย์หญิงนวพรรณ แตงสกุล)

  คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 4066/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ นายแพทย์พิชยา ธานินทร์ธราธาร)

  คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 4067/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ นายแพทย์พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล)