ปีการศึกษา 2564

>> ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

>> ระดับส่วนงาน

“สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์”              “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์”       “สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

>> ระดับหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต”                 “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค”            “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

                                               

 

“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ”

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์”

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)