ปีการศึกษา 2564

>> ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

>> ระดับส่วนงาน

สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

>> ระดับคณะ

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

>> ระดับหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต”                 “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค”            “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

                                               

 

“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ”  “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

                                                                                     

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)”             “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์”

                                                             

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์