แบบฟอร์ม ก.พ.ว.

หนังสือรับรอง ไม่มีความประสงค์ขอทราบชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว 01) ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ| รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ | ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว. 01/1)

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว 01/2)

 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า) (ก.พ.ว 01/3)

ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า (ก.พ.ว 01/4)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการประจำส่วนงาน (ก.พ.ว 01/5)

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (ก.พ.ว 02)

แบบประเมินผลการสอน (ก.พ.ว 02/1)

แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (ก.พ.ว 02/2)

แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/1)

แบบประเมินคุณภาพตำรา สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/2)

แบบประเมินคุณภาพหนังสือ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/3)

แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/4)

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/5)

แบบประเมินคุณภาพผลงานนวัตกรรม (ก.พ.ว 03/6)

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/7)

 แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ (ก.พ.ว 04)

แบบสรุปประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว. 04/1)