ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) พ.ศ. 2562

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน