ผู้ที่ได้รับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1451/2566 เรื่อง การเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์จตุพร กระจายศรี)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1450/2566 เรื่อง การเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาทิตยา สุวรรณ์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1418/2565 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1280/2564 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 3353/2563 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงนันท์ธิดา ภัทราประยูร)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 2091/2563 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกหญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1060/2563 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณรัตน์  เทพนา)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ (E)497/2562 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์นาฏ สุทธิสมณ์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 9/2562 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และเทียบเคียงสาขาวิชา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 5/2562 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 8/2562 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 381/2560 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 11 รายชื่อ ดังนี้

(1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์

(2) ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล

(3) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร

(4) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช

(5) รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ

(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา ยุทธไตร

(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ

(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร สุนทราภา

(9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท์

(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระภา ตันนานนท์

(11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกัญชนา ง้าวสุวรรณ

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 380/2560 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 รายชื่อ ดังนี้

(1) ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์

(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล

(3) รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

(4) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์

(5) รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์