ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566)

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2565

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตราจารย์ปรมัตถ์ (Paramattha Professor) พ.ศ. 2564

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564 (ไม่มีผลบังคับใช้)

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย รองศาสตราจารย์วิจัย และศาสตราจารย์วิจัย พ.ศ. 2564

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฎิบัติการ และรองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2564

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ไม่มีผลบังคับใช้)

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2563 (ไม่มีผลบังคับใช้)

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาตราจารย์วิจัย รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์วิจัย พ.ศ. 2563

  ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. 2562

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Assistant Professor) รองศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Associate Professor) และศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor)

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2561 (ไม่มีผลบังคับใช้)

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2561

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และรองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2561

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ไม่มีผลบังคับใช้)

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก พ.ศ. 2560

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ. 2560

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560 (ไม่มีผลบังคับใช้)