ปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561

 ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


 ระดับส่วนงาน

สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์


 ระดับหลักสูตร

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพ

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสต์ชีวภาพประยุกต์

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพ

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม