แบบฟอร์ม ก.พ.ว. ไม่มีผลบังคับใช้

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว 01) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ศาสตราจารย์

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว 01/2) ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ

แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/1)

แบบประเมินคุณภาพตำรา สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/2)

แบบประเมินคุณภาพหนังสือ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/3)

แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/4)

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/5)

แบบประเมินคุณภาพผลงานนวัตกรรม (ก.พ.ว 03/6)

 แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/7)

 แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ (ก.พ.ว 04)