นโยบายคุณภาพ

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)”