ระดับรองศาสตราจารย์

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 700/2567 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1266/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันท์ธิดา ภัทราประยูร)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1267/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกัญชนา ง้าวสุวรรณ)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ (E)73/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา นวสัมฤทธิ์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ (E)72/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยจิต วัชรศิษย์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1646/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา สุขชวิต)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1059/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  เฟื่องทอง)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1058/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  วัฒนวิบูลย์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 386/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.จำเรียง ธรรมธร)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 387/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 385/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ทัศนา)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1114/2562 เรื่อง การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1572/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ผาณิตรัตน์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1571/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ สมพร สุนทราภา)