ปีการศึกษา 2565

>> ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

>> ระดับคณะ

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

>> ระดับหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต”               “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)”          “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

                                                               

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา”   “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล”      “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

                                                                           

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)