ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2567

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 9/2566 เรื่อง องค์ประกอบ อำนาจ หน้าที่ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ไม่มีผลบังคับใช้)

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 1/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการประจำคณะหรือวิทยาลัย หรือส่วนงาน

   ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 17/2565 เรื่อง องค์ประกอบ อำนาจ และหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ รองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2565

  ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การส่งเสริมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  ประกาศคณะกรรมการการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 13/2565 เรื่อง องค์ประกอบ อำนาจ และหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการการประเมินผลการสอน (ไม่มีผลบังคับใช้)

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง แนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ขั้นตอนและแบบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2564

  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 9/2564 เรื่อง องค์ประกอบ อำนาจ และหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน สำหรับผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน พ.ศ. 2564 (ไม่มีผลบังคับใช้)

  ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดนิยามอาจารย์ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 5/2564 เรื่อง องค์ประกอบ อำนาจ และหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน สำหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย รองศาสตราจารย์วิจัย และศาสตราจารย์วิจัย พ.ศ. 2564

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564

  ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่ใช้ประกอบการขอรักษาสถานภาพ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพื่อขอรับค่าตอบแทน พ.ศ. 2564

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 1/2564 เรื่อง องค์ประกอบ อำนาจ และหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนสำหรับผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2563

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย รองศาสตราจารย์วิจัย และศาสตราจารย์วิจัย พ.ศ. 2563

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติในการเชิญอาจารย์พิเศษ

  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 10/2562 เรื่อง องค์ประกอบ อำนาจ หน้าที่ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน สำหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ รองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 (ไม่มีผลบังคับใช้)

ประกาศราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง เงินสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact Factor สำหรับบุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอน

  ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การพิจารณา และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์พิเศษ

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การแต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor)

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งอาจารย์แพทย์คลินิก

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และรองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2561

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 1/2561 เรื่อง องค์ประกอบ อำนาจ และหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ไม่มีผลบังคับใช้)

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560