ปีการศึกษา 2564

>> ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

>> ระดับส่วนงาน

“สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

 

>> ระดับคณะ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน”                                          “คณะพยาบาลศาสตร์”                                        “คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                                          

 

 

>> ระดับหลักสูตร

“หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)”

“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์”

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

“หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)”