ปีการศึกษา 2564

>> ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

>> ระดับส่วนงาน

“สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์”              “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์”       “สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

>> ระดับหลักสูตร

“หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต”

“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค”

“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ”

“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ”

“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)”

“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์”

“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์”

“หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)”