คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 304/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.ปวินทร์  พงศ์กอปรสกล)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 303/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.วรวัช นิเวศน์มรินทร์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 302/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.จารุวรรณ ฉัตรวิเชียร)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 301/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.นพ.ชนวีร์  หิรัญภัทรศิลป์)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1280/2564 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 3353/2563 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงนันท์ธิดา ภัทราประยูร)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 2091/2563 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกหญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1060/2563 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณรัตน์  เทพนา)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ (E)497/2562 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์นาฏ สุทธิสมณ์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 9/2562 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และเทียบเคียงสาขาวิชา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 5/2562 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 8/2562 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 381/2560 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 11 รายชื่อ ดังนี้

(1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์

(2) ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล

(3) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร

(4) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช

(5) รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ

(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา ยุทธไตร

(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ

(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร สุนทราภา

(9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท์

(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระภา ตันนานนท์

(11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกัญชนา ง้าวสุวรรณ

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 380/2560 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 รายชื่อ ดังนี้

(1) ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์

(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล

(3) รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

(4) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์

(5) รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านปฏิบัติการ

  คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 4066/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ นายแพทย์พิชยา ธานินทร์ธราธาร)

  คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 4067/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ นายแพทย์พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล)

 

รองศาสตราจารย์

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ (E)73/2563 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.พนิดา นวสัมฤทธิ์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ (E)72/2563 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.ปิยจิต วัชรศิษย์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1646/2563 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (ดร.รจนา สุขชวิต)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1059/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.มยุรี  เฟื่องทอง)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1058/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  วัฒนวิบูลย์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 386/2563 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.จำเรียง ธรรมธร)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 387/2563 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.ชาญศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 385/2563 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.นพพร ทัศนา)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1114/2562 เรื่อง การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1572/2562 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศ่าสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ผาณิตรัตน์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1571/2562 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร สุนทราภา)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 3031/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1057/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ  โสภา)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 11/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1573/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1574/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1115/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชร ศิริพงษ์ปรีดา)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 6/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 7/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ (E)496/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ยะสาวงษ์)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 802/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 801/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนภร พูลมานะอุตสาหะกุล)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1117/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัญชิสา คุณาวุฒิ)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1116/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 803/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล นันทจิต)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 428/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 429/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร อมาตยกุล)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 221/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิกาญจน์ จำจด)