ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 หนังสือรับรอง ไม่มีความประสงค์ขอทราบชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว 01)

 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว 01/1)

 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว 01/2)

 Evidence of participation on academic works form (ก.พ.ว 01/2)

 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ก.พ.ว 01/3)

 ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า (ก.พ.ว 01/4)

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการประจำส่วนงาน (ก.พ.ว 01/5)

 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (ก.พ.ว 02)

 แบบประเมินผลการสอน (ก.พ.ว 02/1)

 สรุปผลการประเมินผลการสอนและคุณภาพ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เพื่อแต่งตั้งบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.ว 02/2)

 แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/1)

 แบบประเมินคุณภาพตำรา สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/2)

 แบบประเมินคุณภาพหนังสือ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิขาการฯ (ก.พ.ว 03/3)

 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/4)

 แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/5)

 แบบประเมินคุณภาพผลงานนวัตกรรม (ก.พ.ว 03/6)

 แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ รับใช้สังคม สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลทางวิชาการฯ (ก.พ.ว 03/7)

 สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว 04)

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว 05)

 มติสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ก.พ.ว 06)

 คู่มืออาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561

 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 ข้อบังคับ