แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

แบบประเมินการสอน รายวิชา พยชช 142 วิทยาการระบาด
แบบประเมินการสอน รายวิชา พยชช 243 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
แบบประเมินการสอน รายวิชา พยญส 237 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
แบบประเมินการสอน รายวิชา พยรส 131 สารสนเทศทางการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
แบบประเมินการสอน รายวิชา พยรส 228 พยาธิสรีรวิทยาในการปฏิบัติการพยาบาล
แบบประเมินการสอน รายวิชา พยรส 229 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการพยาบาลเบื้องต้น
แบบประเมินการสอน รายวิชา พยสจ 140 จิตวิทยาพัฒนาการ
แบบประเมินการสอน รายวิชา จภฟส 202 อิเล็กทรอนิกส์
แบบประเมินการสอน รายวิชา จภรส 204 การสร้างภาพทางรังสี
แบบประเมินการสอน รายวิชา จภรส 205 ภาพดิจิทัลทางการแพทย์
แบบประเมินการสอน รายวิชา จภรส 206 การป้องกันอันตรายทางรังสีเบื้องต้น

แบบประเมินการสอน รายวิชา จภชส 102 กายวิภาคศาสตร์และระบบต่างๆ ของร่างกายสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
แบบประเมินการสอน รายวิชา จภขส 103 สุขภาพโลกเบื้องต้น
แบบประเมินการสอน รายวิชา จภขส 104 จริยธรรมในการวิจัยทางการแพทย์และข้อมูลสุขภาพ

แบบประเมินการสอน รายวิชา จภอต 522 การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง

แบบประเมินการสอน รายวิชา จภอต 523 การตรวจอัตราซาวด์ของระบบสืบพันธ์ุ

แบบประเมินการสอน รายวิชา จภอต 524 การอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์

แบบประเมินการสอน รายวิชา จภอต 525 การตรวจอัลตราซาวด์ของเต้านม ต่อมไทรอยด์ ศีรษะและลำคอ

แบบประเมินการสอน รายวิชา จภอต 526 การอัลตราซาวด์ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

แบบประเมินการสอน รายวิชา จภอต 527 การอัลตราซาวด์หลอดเลือดและการถ่ายภาพหลังผ่าตัด