งานทะเบียนนักศึกษา

เป็นงานทะเบียนกลางของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการของนักศึกษา และสนับสนุนการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ภายใต้ส่วนงานของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง