ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้เข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต พ.ศ. 2562

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2561

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2561

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย เครื่องแต่งการนักศึกษา พ.ศ. 2560

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. 2560

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย สถาบันสมทบ พ.ศ. 2560

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559