ภารกิจ งานประกันคุณภาพการศึกษา

กำกับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประสานงานกับส่วนงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานในราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงของบุคลากร