เกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา

งานทะเบียนนักศึกษา เป็นหน่วยงานทะเบียนกลางของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลของนักศึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนการให้บริการแก่หน่วยงานของคณะ / วิทยาลัยฯ / สถาบันบัณฑิตฯ

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 จัดทำฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา

 ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ /

ผู้สำเร็จการศึกษา

งานลงทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา  จัดเตรียมฐานข้อมูลนักศึกษา

 จัดเตรียมข้อมูลรายวิชา

 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

 ประมวลผล

 สรุปรายงานการประมวลผล

งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา  ตรวจสอบ/ปรับปรุง ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

 ตรวจสอบผลการศึกษา

 อนุมัติ/ประกาศผลการศึกษา

 ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

 จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

งานออกหนังสือสำคัญทางการศึกษา จัดทำหนังสือรับรองการศึกษา
งานบริการนักศึกษา  รับ-ส่ง/เสนอ คำร้อง การขอเอกสารทางการศึกษา

 ให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา