เกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา

งานทะเบียนนักศึกษา เป็นงานทะเบียนกลางของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลของนักศึกษา และสนับสนุนการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ภายใต้ส่วนงานของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 ออกรหัสนักศึกษา

 ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

 จัดเก็บเอกสารหลักฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา โดยเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มประจำตัวนักศึกษาแต่ละราย

 ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ทุกราย

 สรุปรายงานผลการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

งานลงทะเบียนเรียน  จัดเตรียมข้อมูลรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียน

 กำกับดูแลการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ตรวจสอบ/ปรับปรุง ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

 สรุปรายงานผลการลงทะเบียนเรียนเสนอผู้บริหาร

งานประมวลผลการศึกษา  ตรวจสอบผลการศึกษา

 ประมวลผลการศึกษา

 ประกาศผลการศึกษา

 สรุปรายงานผลการศึกษาเสนอผู้บริหาร

งานสำเร็จการศึกษา  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

 สรุปรายงานผลการสำเร็จการศึกษาเสนอผู้บริหาร

 จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งานออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาและอื่นๆ  จัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา เช่น หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หนังสือรับรองผลการศึกษา ใบปริญญาบัตร เป็นต้น