ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติในการเชิญอาจารย์พิเศษ

 ขั้นตอนการปฏิบัติในการเชิญอาจารย์พิเศษ

  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 10/2562 เรื่อง องค์ประกอบ อำนาจ หน้าที่ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน สำหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ รองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2562

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง องค์ประกอบ อำนาจ และหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน สำหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ รองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2562

ประกาศราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง เงินสนับสนุนผลงานตีพิพม์ที่มี Impact Factor สำหรับบุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอน

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การแต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor)

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งอาจารย์แพทย์คลินิก

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การเปิดหลักสูตรใหม่ และการปิดหลักสูตร

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และรองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2561

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง องค์ประกอบ อำนาจ และหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560