งานทะเบียนนักศึกษา

งานทะเบียนนักศึกษา เป็นหน่วยงานทะเบียนกลางของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลของนักศึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนการให้บริการแก่หน่วยงานของคณะ / วิทยาลัยฯ / สถาบันบัณฑิตฯ