คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1060/2563 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณรัตน์  เทพนา)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1059/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.มยุรี  เฟื่องทอง)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1058/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  วัฒนวิบูลย์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1057/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.ภัทราวุธ  โสภา)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1646/2563 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (ดร.รจนา สุขชวิต)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 387/2563 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.ชาญศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 386/2563 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.จำเรียง ธรรมธร)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 385/2563 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.นพพร ทัศนา)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ (E)72/2563 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.ปิยจิต วัชรศิษย์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ (E)73/2563 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.พนิดา นวสัมฤทธิ์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1574/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1573/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1572/2562 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศ่าสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ผาณิตรัตน์)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1571/2562 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร สุนทราภา)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1117/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ แพทย์หญิงอัญชิสา คุณาวุฒิ)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1116/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ แพทย์หญิงเจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1115/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ นายแพทย์บัญชร ศิริพงษ์ปรีดา)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1114/2562 เรื่อง การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 803/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.ดนุพล นันทจิต)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 802/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 801/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.รจนภร พูลมานะอุตสาหะกุล)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ (E)496/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.มนตรี ยะสาวงษ์)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 429/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.อัญชลีพร อมาตยกุล)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 428/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 221/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (แพทย์หญิงศศิกาญจน์ จำจด)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 11/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร)

คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 7/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 6/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล)

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 219/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคคลภายนอกที่มาช่วยงานหรือโอนย้ายมาจากหน่วยราชการ หรือพนักงานองค์กรในกำกับของรัฐที่มาปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 211/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ