คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2561

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2561

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยเครื่องแต่งการนักศึกษา พ.ศ. 2560

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยาฐานะ พ.ศ. 2560

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561