🌟การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประชาสัมพันธ์

วรรณกรรมสมัยรัชกาลที่ 6 ความศิวิไลซ์แห่งบุรพทิศ

ประกาศเตือนภัย !!!

การแอบอ้างและปลอมแปลงเอกสาร เพื่อใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ และการจบการศึกษา

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง “การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ววน. ประจำปี 2567”

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาวิชาการ กิจกรรมเนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดราชวิทยาลัยฯ

แบบสำรวจความต้องการ การใช้บริการห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(สำหรับนักศึกษา)

 

ช่องทางการร้องเรียน