การขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ/ข้อบังคับ

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2561

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ.2561

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และรองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และรองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 1/2561 เรื่ององค์ประกอบ อำนาจ และหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ. 2560

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก พ.ศ. 2560

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561