การขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ/ข้อบังคับ

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2561

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ.2561

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศ.ปฏิบัติการพ.ศ.2561

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และรองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ.2561

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และรองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 1/561 เรื่ององค์ประกอบ อำนาจ และหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ.2560

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก พ.ศ.2560