ข้อบังคับ / ประกาศ

 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพสำหรับนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ) (ฉบับปรับปรุง)
 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ)
 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค )และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรข้อมูลสุขภาพ)
 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียนค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา
 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) และค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2560 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์